હવે ઘરે બેઠા બનાવો સરળ રીતે 🍨આઈસ્ક્રીમ🍧… પછી ગરમીને કહો બાય-બાય

ઉનાળાની સીઝન ચાલી રહી છે અને સખત ગરમીમાં બધાનાં હાલ બેહાલ થઈ ગયા છે. આકાશમાંથી આગ વરસતી હોય એવું લાગે છે. મકાઈને તડકામાં મૂકીએ તો પોપકોર્ન બનતા જરાય વાર લાગે તેમ નથી. આવી ગરમીમાં ઠંડી ઠંડી અને ટેસ્ટી આઈસ્ક્રીમ મળી જાય તો આહાહા….મજા પડી જાય, ખરું ને? તો ચાલો આજે આપણા ઘરે જ આઈસ્ક્રીમ બનાવીએ … Read more