એક છોકરી એ કેટલું સરસ લખ્યું છે.

Gujarati Quote on Girl | Gujarati Quote એક છોકરી એ કેટલું સરસ લખ્યું છે. “હુ જયારે મારી આંખ જુકાવી ને ચાલુ છુ. તો મારા પિતા અને મારો ભાઈ માથું ઉંચુ રાખી ને ચાલે છે”