પતિ-પત્ની નો ચટપટો સંવાદ

પતિ પત્ની નો ચટપટો સંવાદ પતિ…. “એય..ઉઠને, થોડુક વોકિંગ કરી આવીએ!!” પત્ની.. “કેમ? હું તમને જાડી લાગુ છું?” પતિ…. “અરે જાડા હોય એ જ વોકીગ કરે એવુ થોડુ હોય! ચાલવા થી તબિયત સારી રહે! ફીટ રહેવાય” પત્ની.. “તમને હું માંદિ લાગુ છું??” પતિ…. “તારે ન આવવું હો તો પડી રહે!!” પત્ની.. “એટલે તમારું કહેવાનું એમ … Read more