તો હવે ફેસબુક, ટ્વીટરમાં એકાઉન્ટ બનાવવા માટે આટલી ઉંમર તો જોશે જ! -વાંચો શું છે સમાચાર

Boy with laptop Fakt Gujarati

સોશિયલ મિડીયાના દૂષણથી ઘણી ભયંકર અસરો ઉભી થઇ ચુકી છે. ખાસ કરીને કુમળી વયના બાળક પર એની માઠી અસર પડી શકે છે. એનાથી એની માનસિક અવસ્થા સહિત એના અભ્યાસ પર પણ વિકૃત અસર પડી શકે છે. ટેક્નોલોજીનો સદુપયોગ કરતા આવડે તો બરોબર છે બાકી આ વ્યસન ખરે જ ખતરનાક નીવડી શકે એમ છે, ખાસ કરીને … Read more તો હવે ફેસબુક, ટ્વીટરમાં એકાઉન્ટ બનાવવા માટે આટલી ઉંમર તો જોશે જ! -વાંચો શું છે સમાચાર