ભાવનગરના પિનાકીનભાઈ મકવાણા નું એક અનોખું અભિયાન – એક વાર જરૂર થી વાંચો

શુદ્ધ ખાદીની ખરીદીમાં વિદ્યાર્થીઓ માટે વિશેષ વળતર શુદ્ધ ખાદી અભિયાન અંતર્ગત 7 વર્ષમાં 8 હજાર જેટલા વિદ્યાર્થીઓને વળતરનો લાભ આપયો છે ગાંધી સ્મૃતિ, ભાવનગરનું ખાડીમાં ચાલુ વળતર 25 ટકા અથવા 15 ટકા ચાલે છે તે પછીની રકમ ઉપર શુદ્ધ ખાદી સંકલ્પ અભિયાન ફક્ત વિદ્યાર્થીઓને તેમના પોતાના પહેરવાના કપડાંની ખાદી કે રેડીમેઈડ કપડાં ઉપર, ગાંધી સ્મૃતિના … Read more ભાવનગરના પિનાકીનભાઈ મકવાણા નું એક અનોખું અભિયાન – એક વાર જરૂર થી વાંચો