👉👉આવા 11 જુગાડ 😀 તો તમે ક્યારેય નહિ જોયા હોય

Car Seat Jugaad -Fakt Gujarat

જુગાડની પોતાની અલગજ  વ્યાખ્યા છે. જો કોઈ કામ ન થતું  હોય તો, આપણે ‘જુગાડ સિસ્ટમ’માં વિશેષતા ધરાવતા ભારતીયો છીએ. જેવો મગજ માં કોઈ વ્યૂહાત્મક વિચાર આવે કે તરતજ તે કામ પૂર્ણ કરવા માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવતી હોઈ છે… ભારતીયો તરીકે આપણે જાણીએ છીએ કે તે સાચું છે. આપડે ફક્ત શ્રેષ્ઠ જુગાડ જ કરતા નથી પણ તેનો ગર્વ પણ લઇએ છીએ. અને શા … Read more 👉👉આવા 11 જુગાડ 😀 તો તમે ક્યારેય નહિ જોયા હોય