હાર્ટ એટેક હોય કે કેન્સર! જો હળદરનો આવી રીતે ઉપયોગ કરશો તો કદી કોઇ જોખમ નહી રહે

Turmeric can help to prevent heart attacks cancer cold cough by FaktGujarati

નાનપણમાં રમતા-રમતા પડી જતાં અને વાગી જતું તો ફર્સ્ટ એઇડ બોક્સની જેમ દાદીમાં કે મમ્મી રસોડામાંથી દોડીને હળદર લઇ આવી એનો લેપ બનાવીને ભૂંસી દેતા! આખરે હળદર એવી ચીજ છે જે માત્ર વાનગીનો રંગ નથી નીખારતી, જરૂર પડ્યે શરીરના ઘાવો પણ ભરી દે છે! માટે જ તો કંઇ કેટલાય વર્ષોથી ભારતીયો છૂટમોઢે હળદરનો ઉપયોગ કરતા … Read more હાર્ટ એટેક હોય કે કેન્સર! જો હળદરનો આવી રીતે ઉપયોગ કરશો તો કદી કોઇ જોખમ નહી રહે