પાંચ વર્ષથી ફક્ત પાંચ રૂપિયામાં વડા પાઉં આપે છે, છતાં મહિને 40 હજાર રળે છે.. અહીં click કરી જાણો કેવી રીતે?

રાજકોટના ભક્તિનગર મેઈન રોડ પર, સત્ય વિજય આઈસ્ક્રીમની બાજુમાં એક પરિવાર વડાપાઉંનો ધંધો કરે છે. વર્ષોથી જોઉં એમને. ઘરાકી ઘણી હોય. સારા વર્ગના લોકો ઉભા હોય. ચારેક વર્ષથી જોઉં છું, એક જ ભાવ: પાંચ રૂપિયા! ત્રણેક વર્ષ પહેલાં મન થયું: આજે તો ચાખવા જ છે. એક વખત ત્યાં ઉભો રહી ગયો. અહીં વડા પાઉંનો જોટો … Read more પાંચ વર્ષથી ફક્ત પાંચ રૂપિયામાં વડા પાઉં આપે છે, છતાં મહિને 40 હજાર રળે છે.. અહીં click કરી જાણો કેવી રીતે?