સૂર્ય મંદિર

Surya-Mandir-Borsad---FaktGujarati-compressor

આ છે ગુજરાત, બોરસદનું અદભૂત અને આધુનિક સૂર્ય મંદિર

શું સૂર્ય મંદિર ૧૨૦૦ વર્ષ કે એથી પણ પહેલાં બનતાં હતાં …… તો જવાબ છે —–“ના’. ૨૦મી સદીમાં પણ બનેલાં છે સૂર્યમંદિર !!! આ સૂર્ય… Read More »આ છે ગુજરાત, બોરસદનું અદભૂત અને આધુનિક સૂર્ય મંદિર