જુનાગઢ ઉપરકોટ

ઠંડી માં ફરવા લાયક પર્યટક સ્થળ એટલે જૂનાગઢ

સોરઠની ઘરતી એટલે ધાર્મિક દ્રષ્ટિનું અમુલ્ય નજરાણું. એ ગિરનારની તળેટીમાં વસેલું “જુનાગઢ”. જુનાગઢ – તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે તેમજ ગુજરાતનું ખૂબ જ જાણીતું શહેર છે.… Read More »ઠંડી માં ફરવા લાયક પર્યટક સ્થળ એટલે જૂનાગઢ