સફળતાની ચાવી – (ફક્ત ગુજરાતી)

સફળતાની ચાવી
 
જેમના માં એકલા ચાલવાનો
હોંસલો હોઈ છે,
એક દિવસ એમની
જ પાછળ કાફલો હોઈ છે

Leave a Comment