એક છોકરી એ કેટલું સરસ લખ્યું છે.

Gujarati Quote on Girl | Gujarati Quote

એક છોકરી એ કેટલું સરસ લખ્યું છે.

“હુ જયારે મારી આંખ જુકાવી ને ચાલુ છુ.

તો મારા પિતા અને મારો ભાઈ માથું ઉંચુ રાખી ને ચાલે છે”

Leave a Comment