એક છોકરી એ કેટલું સરસ લખ્યું છે.

Gujarati Quote on Girl | Gujarati Quote

એક છોકરી એ કેટલું સરસ લખ્યું છે.

“હુ જયારે મારી આંખ જુકાવી ને ચાલુ છુ.

તો મારા પિતા અને મારો ભાઈ માથું ઉંચુ રાખી ને ચાલે છે”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close