માં…

Gujarati Quote | Gujarati Suvichar | Mother Quote | Mother Quote Gujarati
Mother
નો M” જ મહત્વનો છે,
સાહેબ
એના વિના જગત આખું Other છે. !

1 thought on “માં…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *