ગુજરાતી સુવિચાર – Inspirational Quot (ફક્તગુજરાતી)

 

ઘર મોટા હોવાથીભેગુ નથી રેહવાતું…મન મોટા હોયતો ભેગા રેહવાય છે…

Leave a Comment