Gujarati Romantic Status

ખુલે છે એક બારીને જુકે છે ડાળખી નું મન ♥

ગલી ના એક ઘરમાં કેદ છે આખી ગલીનું મન ♥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *