Gujarati Propose


મને મળી જાશે
તારા થી બેહતર,
તને મળી જશે
મારા થી બેહતર,
તેમ છતાં દિલ માં
વારંવાર ખ્યાલ
આવ્યા કરે છે કે,
જો તું મળી જાય
તો સૌથી છે બેહતર 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *