સુંદર Hand Painted દિવાળીના દિવા…

વડોદરામાં રહેતા ક્રિષ્ણાબેન જાતે ઘરે કલર કરીને દિવા વેચે છે અને બધોજ નફો ગરીબ બાળકોના ભાવિ ઉજ્જવળ માટે વાપરે છે… તમે પણ દિવા ખરીદીને એક નાનો ભાગ આપી શકો છો…

Whats App – Krishna :  79909 27253

1) મટકી દિવા

કિંમત(Price) : 175 Rs

નંગ(Pack) : 6

Whats App – Krishna :  79909 27253
 

2)સુપડી દિવા

કિંમત(Price) : 200 Rs

નંગ(Pack) : 5

Whats App – Krishna :  79909 27253

3) અખંડ દીવો

કિંમત(Price) : 125 Rs

નંગ(Pack) : 1

Whats App – Krishna :  79909 27253

4) ગોલ્ડન પ્લેટ

કિંમત(Price) : 120 Rs

નંગ(Pack) : 1

Whats App – Krishna :  79909 27253

5) Flower shaped Diya

કિંમત(Price) : 40 Rs

નંગ(Pack) : 2

Whats App – Krishna :  79909 27253

6)

કિંમત(Price) : 50 Rs

નંગ(Pack) : 4

Whats App – Krishna :  79909 27253

7)

કિંમત(Price) : 120 Rs

નંગ(Pack) : 1

Whats App – Krishna :  79909 27253

8)

કિંમત(Price) : 100 Rs

નંગ(Pack) : 1

Whats App – Krishna :  79909 27253

9) 11 પ્લેટનો દીવો 

કિંમત(Price) : 200 Rs

નંગ(Pack) : 1

Whats App – Krishna :  79909 27253

Leave a Comment