જાણો બકાની વ્યથા

બકાના માં બાપ, ભાઈ બહેન મર્યા ત્યારે ના રડ્યો… પણ જયારે પત્ની મરી ત્યારે ખુબ રડ્યો… જાણો કેમ

Leave a Comment